PL / EN

USŁUGI

fundusze

Dokumentacja przetargowa (SIWZ, OPZ)

Prawo zamówień publicznych w pigułce 

Prawo zamówień publicznych w Polsce jest kompleksowym systemem przepisów regulujących procesy związane z udzielaniem zamówień publicznych przez podmioty sektora publicznego. Kluczowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, która wprowadza zasady, procedury i mechanizmy mające na celu zapewnienie przejrzystości, uczciwości oraz efektywności postępowań przetargowych. 

Główne zasady prawa zamówień publicznych: 

a) zasada równego traktowania 

Wszystkie podmioty biorące udział w postępowaniu przetargowym muszą być traktowane jednakowo i bez żadnej dyskryminacji. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania jednakowych kryteriów oceny ofert oraz zapewnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu dla wszystkich wykonawców. 

b) zasada przejrzystości 

  Postępowanie przetargowe musi być transparentne, co oznacza, że zamawiający ma obowiązek publikować wszystkie istotne informacje dotyczące postępowania, w tym ogłoszenia o zamówieniach, treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wyniki postępowania. Decyzje podejmowane przez zamawiającego powinny być uzasadnione i dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron. 

  c) zasada proporcjonalności 

  Wymagania stawiane wykonawcom oraz kryteria oceny ofert muszą być adekwatne do przedmiotu zamówienia i proporcjonalne do jego wartości. Zamawiający nie może nakładać na wykonawców nadmiernych wymagań, które mogłyby ograniczać konkurencję lub wykluczać podmioty zdolne do realizacji zamówienia. 

  d) zasada uczciwej konkurencji 

  Zamawiający musi zapewnić uczciwą konkurencję w postępowaniu przetargowym, co oznacza, że warunki udziału i kryteria oceny ofert nie mogą faworyzować żadnego z wykonawców. Procedury przetargowe powinny być tak zaprojektowane, aby umożliwić udział jak największej liczby potencjalnych wykonawców. 

  Prawo zamówień publicznych przewiduje różne tryby udzielania zamówień, w tym:

  • przetarg nieograniczony,
  • przetarg ograniczony,
  • negocjacje bez ogłoszenia,
  • dialog konkurencyjny.

  Każdy z trybów ma określone procedury, które muszą być przestrzegane przez zamawiającego. 

  PZP – podstawowe dokumenty

  Dokumentacja przetargowa to kluczowy element procesu zamówień publicznych, który obejmuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Precyzyjne i zgodne z prawem przygotowanie tych dokumentów ma bezpośredni wpływ na przebieg i wynik postępowania przetargowego. Profesjonalne opracowanie dokumentacji przetargowej zapewnia transparentność procesu oraz minimalizuje ryzyko błędów i odwołań. 

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest podstawowym dokumentem w postępowaniu przetargowym, który określa warunki udziału w przetargu, kryteria oceny ofert oraz wymagania dotyczące wykonania zamówienia. SIWZ zawiera także informacje na temat trybu postępowania, terminów oraz wymaganych dokumentów. 

  Kluczowymi elementami SIWZ są: 

  1. Warunki udziału w postępowaniu: określenie wymagań, jakie muszą spełnić wykonawcy, aby móc ubiegać się o zamówienie. Wymagania te mogą dotyczyć m.in. doświadczenia, potencjału technicznego oraz zdolności finansowej. 

  2. Kryteria oceny ofert: definicja kryteriów, na podstawie których będą oceniane oferty. Kryteria te mogą obejmować cenę, jakość, termin realizacji oraz inne aspekty istotne dla zamawiającego. 

  3. Opis przedmiotu Zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące zamawianego produktu lub usługi. OPZ jest integralną częścią SIWZ i stanowi podstawę do opracowania ofert przez wykonawców. 

  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) to dokument, który precyzyjnie definiuje zakres i specyfikację techniczną zamawianego produktu, usługi lub robót budowlanych. OPZ powinien być jasny, zrozumiały i niepozostawiający wątpliwości co do oczekiwań zamawiającego. 

  Elementy składowe OPZ: 

  1. Zakres zamówienia: dokładne określenie, co jest przedmiotem zamówienia wraz z wyszczególnieniem poszczególnych elementów i etapów realizacji. 

  2. Specyfikacja techniczna: szczegółowe wymagania techniczne dotyczące zamawianego produktu lub usługi. Specyfikacja ta powinna zawierać informacje na temat materiałów, parametrów technicznych oraz norm, które muszą być spełnione. 

  3. Warunki realizacji: określenie terminów, miejsc realizacji oraz wymagań dotyczących odbioru i kontroli jakości. Warunki te muszą być jasno sprecyzowane, aby wykonawcy mogli rzetelnie przygotować swoje oferty. 

  Korzyści z profesjonalnego przygotowania dokumentacji przetargowej  

  Profesjonalne przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych minimalizuje ryzyko błędów proceduralnych, odwołań i skarg. Dzięki temu proces przetargowy przebiega sprawnie, transparentnie i z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. 

  Jako firma doradcza oferujemy kompleksowe wsparcie w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ i OPZ. Nasze usługi obejmują: 

  1. Analiza potrzeb zamawiającego oraz analiza prawna 

  Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb zamawiającego, aby opracować dokumentację przetargową dostosowaną do specyficznych wymagań i oczekiwań. 

  2. Opracowanie dokumentacji 

  Przygotowujemy kompletną dokumentację przetargową, w tym SIWZ i OPZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami rynkowymi. 

  3. Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji oraz wsparcie na etapie oceny 

  Oferujemy usługi weryfikacji i aktualizacji istniejącej dokumentacji przetargowej, aby zapewnić jej zgodność z najnowszymi regulacjami i standardami oraz pomagamy na etapie oceny ofert i przygotowujemy odpowiedzi na odwołania i skargi.