PL / EN

USŁUGI

analityka

Analizy, plany modyfikacji i projektowanie taryf biletowych

Czym są taryfy biletowe? 

Taryfy biletowe to zestaw zasad, według których określa się ceny biletów na przejazdy w środkach transportu publicznego. Obejmują one struktury cenowe, różne rodzaje biletów, zniżki, ulgi oraz warunki ich stosowania. Taryfy biletowe są kluczowym elementem systemu transportu publicznego, wpływając na jego dostępność, atrakcyjność oraz efektywność ekonomiczną. 

Taryfy biletowe składają się z kilku elementów, m.in.:  

 1. rodzaju biletu (np. jednorazowe, czasowe, miesięczne, kwartalne, liniowe, odcinkowe); 
 2. ceny i stref: cena uzależniona jest od liczby przekraczanych stref lub od czasu podróży; 
 3. zniżki i ulgi (np. dla uczniów i studentów, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, grup czy honorowych dawców krwi);  
 4. warunki stosowania
 • określone godziny i dni (taryfy mogą obowiązywać tylko w określonych godzinach lub dniach); 
 • transfery i przesiadki (warunki dotyczące przesiadek między różnymi liniami lub środkami transportu)
 • zintegrowanie biletowo-taryfowe.

Regulacje prawne dotyczące taryf biletowych są kluczowe dla ich skutecznego funkcjonowania. W Polsce przepisy dotyczące taryf biletowych w publicznym transporcie zbiorowym określone są w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, ustawie Prawo przewozowe oraz aktach prawa miejscowego. 

Taryfy biletowe są nieodłącznym elementem systemu transportu publicznego, wpływającym na jego dostępność i efektywność. Obejmują różnorodne rodzaje biletów, zniżki, strefy cenowe oraz warunki stosowania, a ich projektowanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dobrze zaprojektowane taryfy mogą znacząco zwiększyć atrakcyjność transportu publicznego i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju miast i gmin. 

Taryfy biletowe w praktyce 

Optymalizacja taryf biletowych wymaga kompleksowych analiz, uwzględnienia różnorodnych czynników ekonomicznych i społecznych, a także zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

Uwzględnienie powyższego pozwala na przygotowanie taryf biletowych pełniących różnorodne funkcje i dających wiele korzyści

 1. zachęcanie do korzystania z transportu publicznego: odpowiednio zaprojektowane taryfy mogą zachęcać do korzystania z transportu publicznego, oferując atrakcyjne ceny i wygodne opcje biletowe; 
 2. zarządzanie popytem: taryfy biletowe mogą być używane do zarządzania popytem, na przykład poprzez stosowanie zniżek czy ulg; 
 3. generowanie przychodów: taryfy są kluczowym źródłem przychodów dla operatorów transportu publicznego, pomagając im w pokrywaniu kosztów operacyjnych i inwestycyjnych. 
 4. wsparcie społeczne: poprzez ulgi i zniżki, taryfy biletowe mogą wspierać określone grupy społeczne, takie jak osoby starsze, uczniowie, studenci czy osoby z niepełnosprawnościami.  
Metro jako część systemu komunikacji miejskiej.

Analiza taryf biletowych 

Analiza taryf biletowych to pierwszy krok w procesie optymalizacji systemu opłat za przejazdy. Obejmuje ona szczegółowe badanie istniejących taryf, analizę danych pasażerskich, ocenę efektywności ekonomicznej oraz badanie wpływu taryf na zachowania pasażerów. 

Kluczowymi elementami analizy są: 

1. Analiza struktury taryfowej 

Badanie obecnych taryf biletowych, w tym rodzajów biletów (jednorazowe, czasowe, miesięczne), zniżek oraz ulg. Analiza obejmuje także porównanie z taryfami w innych miastach o podobnej wielkości i charakterystyce. 

2. Analiza zachowań pasażerów 

Badanie, jak obecne taryfy wpływają na wybory transportowe pasażerów, w tym na częstotliwość korzystania z transportu publicznego, wybór tras i środków transportu. 

3. Analiza ekonomiczna 

Ocena wpływu taryf na przychody przedsiębiorstw transportowych oraz koszty operacyjne. Analiza ekonomiczna obejmuje także prognozowanie wpływu ewentualnych zmian taryf na finansową sytuację operatorów transportu. 

Plany modyfikacji taryf 

Na podstawie wyników analizy opracowywane są plany modyfikacji taryf biletowych. Plany te mają na celu optymalizację systemu taryfowego w taki sposób, aby był on bardziej przyjazny dla pasażerów, efektywny ekonomicznie i zgodny z polityką transportową miasta. 

Modyfikacje taryf polegają na: 

1. Propozycji nowych taryf 

Opracowanie nowych struktur taryfowych, które lepiej odpowiadają potrzebom pasażerów oraz celom polityki transportowej. Propozycje mogą obejmować wprowadzenie nowych rodzajów biletów, zmiany w systemie zniżek oraz różnicowanie taryf w zależności od stref i pór dnia. 

2. Symulacjach i prognozach 

Przeprowadzanie symulacji finansowych i operacyjnych w celu oceny wpływu proponowanych zmian na przychody i koszty. Prognozy te pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących modyfikacji taryf. 

3. Konsultacjach społecznych 

Organizowanie konsultacji z pasażerami, organizacjami społecznymi i innymi interesariuszami w celu zebrania opinii i uwag dotyczących proponowanych zmian. Konsultacje pomagają w dostosowaniu planów do rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej. 

Projektowanie taryf biletowych 

Projektowanie taryf biletowych to kluczowy etap, który polega na opracowaniu szczegółowych rozwiązań taryfowych oraz wdrożeniu ich w systemie transportu publicznego. Projektowanie obejmuje również przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz narzędzi do monitorowania i oceny efektywności nowych taryf. 

Etapy projektowania: 

1. Opracowanie dokumentacji taryfowej 

Przygotowanie szczegółowej dokumentacji taryfowej, która zawiera wszystkie informacje dotyczące nowych taryf, w tym zasady korzystania, ceny biletów, zniżki oraz ulgi. 

2. Implementacja systemów biletowych 

Wdrożenie nowych taryf w systemach biletowych, w tym w automatach biletowych, aplikacjach mobilnych oraz systemach kontrolnych. Implementacja obejmuje także szkolenie pracowników obsługujących systemy biletowe. 

3. Monitorowanie i ocena 

Opracowanie narzędzi do monitorowania efektywności nowych taryf, w tym systemów raportowania i analiz. Regularna ocena pozwala na bieżące dostosowywanie taryf do zmieniających się warunków i potrzeb pasażerów. 

Nasze usługi w zakresie taryf biletowych

Jako firma doradcza oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie analizy, planowania modyfikacji i projektowania taryf biletowych. Nasze usługi obejmują: 

1. Kompleksowe analizy taryfowe 

Przeprowadzamy szczegółowe analizy istniejących taryf biletowych oraz badania zachowań pasażerów, aby zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji. 

2. Opracowanie planów modyfikacji 

Przygotowujemy plany modyfikacji taryf, które uwzględniają potrzeby pasażerów, cele ekonomiczne operatorów transportu oraz obowiązujące przepisy prawa. 

3. Projektowanie i wdrożenie taryf 

Opracowujemy szczegółowe rozwiązania taryfowe oraz wspieramy wdrożenie nowych taryf w systemach biletowych, zapewniając zgodność z przepisami i efektywność operacyjną. 

Sposób organizacji transportu zbiorowego często wykazuje potencjał umożliwiający znacznie lepsze dostosowanie oferty rozkładowej i biletowej do potrzeb pasażerów (analiza popytu) oraz możliwości organizatora i operatora publicznego transportu zbiorowego. Dzięki znajomości nowoczesnych narzędzi technologicznych jesteśmy w stanie zarekomendować rozwiązania optymalizujące bieżące procesy i budujące długofalowe kompetencje zwiększające efektywność funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście.