PL / EN

USŁUGI

analityka

Pomiary i analizy ruchu

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu i planowaniu infrastruktury transportowej. Pomiary i analizy ruchu są podstawowymi narzędziami, które umożliwiają zrozumienie dynamiki ruchu drogowego, identyfikację problemów oraz planowanie efektywnych rozwiązań. Są one również podstawowym elementem działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Proces pomiarów i analizy ruchu

Pomiary i analizy ruchu obejmują szereg działań, które pozwalają na dokładne zrozumienie przepływów ruchu oraz zachowań użytkowników dróg. Proces ten składa się z kilku kluczowych etapów:  

  1. Planowanie pomiarów: polega na identyfikacji celów i zakresu pomiarów; wyborze odpowiednich lokalizacji do pomiarów, takich jak skrzyżowania, odcinki dróg, przystanki autobusowe itp. 
  2. Realizacja pomiarów: polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do pomiarów ruchu, takich jak kamery, radary, czujniki indukcyjne i drony oraz przeprowadzaniu pomiarów w różnych porach dnia i dniach tygodnia, aby uzyskać pełny obraz sytuacji ruchowej; 
  3. Analiza zebranych danych: analiza ilościowa i jakościowa zebranych danych, obejmująca natężenie ruchu, prędkości, czas przejazdu, zachowania kierowców i pieszych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych i modeli ruchu do interpretacji danych;  
  4. Sporządzanie raportów i wniosków: opracowanie szczegółowych raportów z wynikami pomiarów i analiz oraz identyfikacja kluczowych problemów wraz z przedstawieniem rekomendacji dotyczących poprawy zarządzania ruchem.  

Zastosowanie wyników pomiarów i analiz ruchu 

Wyniki pomiarów i analiz ruchu mają szerokie zastosowanie w zarządzaniu i planowaniu transportu na poziomie lokalnym. Pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz optymalizacji funkcjonowania systemów transportowych. 

Kluczowe zastosowania

1. Planowanie inwestycji infrastrukturalnych

   – identyfikacja miejsc wymagających rozbudowy infrastruktury drogowej; 

   – określenie priorytetów inwestycyjnych na podstawie rzeczywistych potrzeb; 

2. Zarządzanie ruchem

   – optymalizacja sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu na skrzyżowaniach; 

   – wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) w celu poprawy płynności ruchu; 

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

   – identyfikacja miejsc niebezpiecznych i opracowanie planów poprawy bezpieczeństwa; 

   – analiza przyczyn wypadków i wdrażanie działań prewencyjnych; 

4. Ochrona środowiska

   – ocena wpływu ruchu drogowego na środowisko naturalne; 

   – wdrażanie działań mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń i hałasu. 

Pomiary ruchu mogą się odbywać przy pomocy dronów, fot: freepik.com

Główny aspekty prawne

Pomiary i analizy ruchu muszą być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które regulują kwestie związane z zarządzaniem ruchem drogowym oraz ochroną danych osobowych: 

  1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym: reguluje zasady i warunki korzystania z dróg publicznych, organizacji ruchu drogowego oraz zarządzania infrastrukturą drogową; 
  2. Ustawa o drogach publicznych: określa zasady przeprowadzania Generalnych Pomiarów Ruchu; 
  3. Ochrona danych osobowych: przepisy określają zasady zbierania i przetwarzania danych z kamer i innych urządzeń rejestrujących; 
  4. Zgodność z planami i strategiami: analizy muszą być zgodne z lokalnymi i regionalnymi planami oraz strategiami rozwoju transportu, które określają kierunki działań i inwestycji w obszarze transportu.  

Nasze usługi w zakresie pomiarów i analiz ruchu 

Jako firma doradcza oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie pomiarów i analiz ruchu, dostosowane do specyficznych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Nasze usługi obejmują

1. planowanie pomiarów i ich realizację: 

– opracowanie planu pomiarów dostosowanego do potrzeb klienta; 
– przeprowadzanie pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;  

2. analizę danych i raportowanie: 

– szczegółowa analiza zebranych danych: 
– opracowanie raportów i rekomendacji dla JST; 

3. wsparcie we wdrażaniu rozwiązań: 

– wsparcie w implementacji rekomendowanych rozwiązań i działań; 
– monitorowanie efektów wdrożonych zmian. 

Pomiary i analizy ruchu są nieodzownym elementem efektywnego zarządzania transportem na poziomie lokalnym. Dzięki naszym usługom jednostki samorządu terytorialnego mogą podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji infrastrukturalnych, zarządzania ruchem oraz poprawy bezpieczeństwa drogowego. Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu, gwarantując wysoką jakość i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Razem możemy tworzyć bezpieczne i efektywne systemy transportowe, które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi regionów. 

Pozwalają one na identyfikacje rozkładu ruchu na wybranym obszarze. Nasz zespół prowadzi pomiary z wykorzystaniem osób lub w sposób automatyczny, za pomocą kamer wideo umieszczonych w miejscach umożliwiających obserwację całych przekrojów i skrzyżowań drogowych, w tym poszczególnych wlotów (kierunków ruchu). Wyniki są analizowane z wykorzystaniem algorytmów i zwizualizowane na podkładach mapowych.