PL / EN

USŁUGI

fundusze

Analizy możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej

Analiza możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) często poszukują zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji projektów rozwojowych, inwestycyjnych oraz społecznych. Pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego, w tym dotacji unijnych i krajowych, wymaga precyzyjnych analiz oraz starannie przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej.  

Analiza możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego to kluczowy etap, który pozwala zidentyfikować dostępne źródła finansowania oraz ocenić szanse na uzyskanie dotacji. Proces ten obejmuje szczegółowe badanie programów wsparcia, oceny zgodności projektów z wymaganiami programów oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych kroków. 

W ramach analizy dokonujemy:  

 1. identyfikacji źródeł finansowania – poprzez przegląd dostępnych programów wsparcia, zarówno krajowych, jak i unijnych, które mogą być źródłem finansowania dla projektów JST; 
 2. oceny zgodności projektów z programami wsparcia – poprzez badanie zgodności planowanych projektów z wymaganiami i priorytetami programów wsparcia (m.in. w zakresie kryteriów kwalifikowalności, celów programów oraz potencjalnych korzyści społecznych i gospodarczych wynikających z realizacji projektów); 
 3. rekomendacji pod kątem strategii aplikacyjnej uwzględniającej harmonogram aplikacji, wymagania dokumentacyjne oraz kluczowe terminy. 

Elementami dokumentacji aplikacyjnej są, m.in. 

 1. wniosek o dofinansowanie, zawierający opis projektu, cele, plan działań i rezultaty, harmonogram realizacji oraz budżet; 
 2. studium wykonalności, które ocenia techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty projektu, a także pozwala ocenić realność i efektywność planowanych działań; 
 3. analiza finansowa, która obejmuje koszty realizacji projektu, źródła finansowania, prognozy przychodów oraz ocenę opłacalności. 

Rodzaje dofinansowań 

Jednym z możliwych dofinansowań dla jednostek samorządu terytorialnego są fundusze europejskie. Główne obszary wsparcia w perspektywie finansowej 2021-2027 to: 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko: 

 • inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski;
 • rozwój odnawialnych źródeł energii;
 • ochrona środowiska; 
 • bezpieczny i ekologiczny transport. 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki: 

 • projekty badawczo-rozwojowe;
 • innowacje i zwiększenie konkurencyjności gospodarki. 

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego: 

 • poprawa sytuacji osób na zmieniającym się rynku pracy;
 • rozwój edukacji i usług zdrowotnych;
 • Wsparcie rodziców i osób ze szczególnymi potrzebami. 

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy: 

 • dostęp do ultraszybkiego Internetu szerokopasmowego;
 • rozwój e-usług;
 • wzmacnianie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: 

 • dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej;
 • rozwój biznesu, transportu, inwestycje w sieci energetyczne, ochronę środowiska i turystykę. 

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową: 

 • wsparcie najuboższych i najbardziej potrzebujących. 

Fundusze Europejskie dla Rybactwa: 

 • wspieranie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza. 

Inną możliwością są programy krajowe – ministerialne czy też realizowane przez publiczne instytucje finansowe. 
Jedną z takich instytucji jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Oferuje on różne programy priorytetowe, które umożliwiają dofinansowanie projektów związanych ze środowiskiem w ramach rożnych obszarów tematycznych 

Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami: 

 • wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu; 
 • dofinansowanie projektów z zakresu ochrony wód i redukcji zanieczyszczeń. 

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi: 

 • projekty związane z recyklingiem, segregacją odpadów i ochroną gruntów; 
 • inwestycje w infrastrukturę odpadową. 

Sprawiedliwa Transformacja: 

 • wsparcie dla obszarów, które przechodzą transformację energetyczną; 
 • projekty związane z modernizacją sektora energetycznego. 

Zeroemisyjny system energetyczny: 

 • dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE); 
 • rozwój infrastruktury zielonej energii. 

Poprawa jakości powietrza: 

 • projekty mające na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza;  
 • wsparcie działań antysmogowych. 

Zeroemisyjny transport: 

 • inwestycje w elektromobilność, rozwój transportu publicznego; 
 • dofinansowanie projektów związanych z redukcją emisji z transportu. 

Różnorodność biologiczna, edukacja i monitoring środowiska: 

 • projekty z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i monitoringu środowiska naturalnego. 

 
Kolejną opcją finansowania działań JST są granty pozyskane od tzw. fundacji korporacyjnych.  Stanowią one istotny element zaangażowania społecznego przedsiębiorstw, które decydują się na prowadzenie działań charytatywnych, społecznych lub edukacyjnych poprzez dedykowane instytucje non-profit. Są to często fundacje banków, firm ubezpieczeniowych czy spółek skarbu państwa.  
To doskonała okazja na dofinansowanie inicjatyw, działań społecznych, kampanii lokalnych o mniejszych budżetach, które dotyczą edukacji, kultury, sportu, ekologii czy nawet promocji turystyki oraz lokalnych produktów i usług.